www.stop-mobbing.org

Predstavnici nevladine organizacije “Stop mobbing” - Trebinje su krajem godine uspostavili saradnju sa Udruženjem sudija RS i Gender centrom (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS) potpisavši Sporazum o partnerstvu u cilju stvaranja kvalitetnije implementacije projekata sa aspekta samoodrživog razvoja programa obrazovanosti javnosti o pravnom sistemu.

Sporazum o partnerstvu potpisan je u Banja Luci 14.12.2012.godine. Ispred udruženja sudija RS, Sporazum je potpisao predsjednik udruženje sudija gospodin Milenko Milekić, udruženje “Stop mobbing” zastupala je predsjednica Anica Ramić, a za Gender centar je potpisala direktorica Spomenka Krunić.

Dogovoreno je da se organizuju i realizuju Javne tribine na području RS sa ciljem jačanja kapaciteta ciljanih grupa kroz njihovo edukovanje o pravnom sistemu kroz uključivanje sudija, te uključivanje učesnika u proces obrazovanja šire skupine građana kroz prenos usvojenih znanja na grupe građana.

Takođe, realizuju se dvije edukacije na teritoriju RS od strane sudija i predstavnika Gender centra kojima će se ponuditi novi model saradnje i edukacije sa fokusom na uključivanje i nevladinih organizacija koje djeluju u sektoru pravde.

Edukovati će se predstavnici foruma žena političkih stranaka, policije, Centara socijalnog rada, članica Mreže pravde, radi usvajanja i prenošenja stečenih znanja na sve zainteresirane građane u neposrednom kontaktu ili kroz sam proces rada.

Tako će se za građane Trebinja, kako kažu iz organizacije “Stop mobbing”, uz podršku vladinog i nevladinog sektora, uskoro otvoriti šire mogućnosti u pogledu informisanja i razumijevanja pravnih stuktura i propisa, s ciljem neselektivnog i efikasnijeg ostvarivanja građanskih prava. Opština Trebinje

Na vrh